ใบสมัครออนไลน์ สำนักงานกิจการยุติธรรม
ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจทานข้อมูลของท่าน
1. ตำแหน่งที่สมัครสอบ
2. ชื่อ  นามสกุล 
  (โปรดระบุชื่อและนามสกุลของท่าน ให้ตรงตามที่ปรากฏในบัตรประชาชนโดยไม่ต้องกรอกคำนำหน้าชื่อ)
  เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา
  เลขบัตรประจำตัวประชาชน (โปรดระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
3. วัน เดือน ปี เกิด เดือน พ.ศ.    (อายุ ปี ) (อายุนับถึงวันที่ปิดรับสมัครสอบไม่ต่ำกว่า 18 ปี)
4. ที่อยู่ี่
  (โปรดระบุที่อยู่ของท่านโดยละเอียด เช่น บ้านเลขที่ หมู่ หมู่บ้าน อาคาร ชั้น ซอย และถนน)
  ตำบล อำเภอ/เขต
  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์
  โทรศัพท์  (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง 9 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 029999999 ต่อ 122)
  โทรศัพท์ที่ทำงาน  (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง 9 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 029999999 ต่อ 122)
  โทรศัพท์มือถือ  (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง 10 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 0819999999 )
  Email
5. วุฒิการศึุกษาที่ได้รับ คือ
  สาขาหรือวิชาเอก  
  โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ
  เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ( ภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ) 
  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
6. สถานภาพ
7. อาชีพปัจจุบัน
  สถานที่ทำงาน กอง/สำนัก/อื่นๆ ตำแหน่ง
  ระดับ
8. ชื่อบิดา นามสกุล   
  ชื่อมารดา นามสกุล   

   ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
       ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าในภายหลัง ปรากฏว่า ข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกให้ถูกต้องและสมบูรณ์ หากไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขโดยคลิกที่ปุ่ม "แก้ไข" เพื่อกลับไปที่หน้าการกรอกข้อมูล
เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "ส่งใบสมัคร"
เมื่อส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในใบสมัครได้อีก และจะสามารถสมัครได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

คำเตือน ! กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

  • ชื่อ =    
  • ตำแหน่งที่สมัคร =
 
  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน =